Our Way

EPB

Ontwerpfase:

Wij bepalen door een eerste berekening (bij voorkeur bij het voorontwerp voor de bouwaanvraag, later kan ook) en simulaties in samenspraak met de architect en de opdrachtgever de noodzakelijke maatregelen om aan de geldende eisen te voldoen en/of aan de doelstellingen van de opdrachtgever.

Deze richtlijnen kunnen verwerkt worden in het ontwerp, de plannen, de detaillering en de lastenboeken.

Bouwaanvraag

Voor Vlaanderen maken wij de haalbaarheidsstudie voor grotere projecten volgens het wettelijke kader.

Voor Brussel maken wij de nodige EPB-documenten op op basis van de voorberekening en eveneens de haalbaarheidsstudie volgens het wettelijk kader

Start van de werkzaamheden:

Wij maken uiterlijk acht dagen voor de start een digitale startverklaring inclusief de voorberekening over aan de bevoegde overheidsinstanties. (VEA of BIM).

Tijdens de werkzaamheden:

Op basis van een duidelijk technisch dossier van de voorberekening kan de uitvoerder terugvinden welke maatregelen in de voorberekening genomen werden. Wij zullen nakijken of bepaalde gebruikte materialen of ontvangen offerten voldoen aan de vooropgestelde eerste berekening.
Indien nodig zullen we een meeting organiseren om de maatregelen toe te lichten wanneer we vaststellen dat er een onduidelijkheid is.

De opdrachtgever verzamelt de facturen met vermelding van de gebruikte isolatiematerialen en dikten, alsook de technieken (ventilatie, verwarming).
Het is aan te raden dat de opdrachtgever/architect regelmatig foto’s neemt.

Na de werkzaamheden:

De verslaggever komt nog langs voor een laatste inspectie en maakt op basis van de foto’s, gedane vaststellingen, de technische documenten, de facturen... door middel van het softwarepakket, de definitieve berekening voor de EPB-aangifte op.

Het is voor een E-peil-eenheid aan te raden een Blowerdoortest te laten uitvoeren. Dit levert een meer realistisch en vooral een beter E-peil op.

Deze EPB-aangifte wordt opnieuw overgemaakt aan VEA. Dit resulteert voor een nieuwbouw in een energieprestatiecertificaat.

Ventilatieverslaggever Vlaanderen

Wetgeving

Vanaf 1 januari 2016 zet het Vlaams Gewest in op de verbetering van de kwaliteit van ventilatiesystemen in residentiële gebouwen.
Voor alle nieuwe en ingrijpend energetisch te renoveren wooneenheden met stedenbouwkundige vergunningsaanvraag of melding vanaf 1 januari 2016, zijn er twee nieuwe verplichtingen voor de aangifteplichtige. Enerzijds moet voor die projecten voor de start van de werkzaamheden een ventilatievoorontwerp worden opgemaakt. Anderzijds wordt het verplicht om na de uitvoering een prestatieverslag te laten opmaken van het geplaatste ventilatiesysteem. In dat prestatieverslag worden de kenmerken en de behaalde prestaties van het ventilatiesysteem getoetst aan de prestatiecriteria van de ‘STS-P 73-1 - Systemen voor basis ventilatie in residentiële toepassingen’.

Ontwerp en start werkzaamheden : ventilatievoorontwerp (VVO)

Het ventilatievoorontwerp maakt integraal deel uit van het gebouwontwerp: op basis van het ventilatievoorontwerp worden de onderlinge interacties tussen het ventilatiesysteem en de bouwkundige aspecten (bv. is er voldoende ruimte voor kanalen, is de impact van een ventilatiesysteem op de ruwbouw bekeken ...) afgetoetst.
De ventilatieverslaggever moet ervoor zorgen dat er een ventilatievoorontwerp wordt opgemaakt en dat het wordt opgeladen in de databank van de kwaliteitsorganisatie en dit voor het indienen van een EPB-startverklaring (dus minimaal 8 dagen voor de start der werken).

Ontwerp voor aanbesteding : ventilatie-ontwerp-specificatie (VOS)

De ventilatieontwerpspecificatie maakt integraal deel uit van het gebouwontwerp: op basis van de ventilatieontwerpspecificatie worden de onderlinge interacties tussen het ventilatiesysteem en de bouwkundige aspecten (bv. is er voldoende ruimte voor kanalen, is de impact van een ventilatiesysteem op de ruwbouw bekeken ...) afgetoetst.
De ventilatieverslaggever moet ervoor zorgen dat er een ventilatieontwerpspecificatie wordt opgemaakt en dat het wordt opgeladen in de databank van de kwaliteitsorganisatie en dit voor het controleren en inspecteren van het ventilatiesysteem (bij voorkeur minimaal 8 dagen voor oplevering ventilatiesysteem).

Na afwerken ventilatiesysteem : ventilatieprestatieverslag (VPV)

Het wordt ook verplicht om na de uitvoering een prestatieverslag op te maken van het geplaatste ventilatiesysteem. In dat prestatieverslag worden de kenmerken en de behaalde prestaties van het ventilatiesysteem getoetst aan de prestatiecriteria die werden opgesteld in de ‘STS-P 73-1 - Systemen voor basis ventilatie in residentiële toepassingen’.
Via het kwaliteitskader moet de ventilatieverslaggever ervoor zorgen dat van alle prestaties van het ventilatiesysteem, m.b.t. roosters, doorstroomopeningen, mechanische debieten, balans, warmteterugwinning … verslag wordt uitgebracht in de databank van de kwaliteitsorganisatie. Daarna genereert die databank een prestatieverslag van het geplaatste ventilatiesysteem.
Dit prestatieverslag zal dan digitaal moeten gebruikt worden in de EPB-aangifte.
Dit betekent dat het VPV zsm na ingebruikname en/of einde der werken en minstens 6 maanden hierna afgewerkt moet zijn ten behoeve van het tijdig indienen van de EPB-aangifte.